abonneren

Beslist.nl en Kieskeurig.nl gaan samenwerken

De vergelijkingsites Beslist.nl en Kieskeurig.nl gaan samenwerken. Bij de zoekresultaten op Beslist.nl zullen voortaan productbeoordelingen van Kieskeurig.nl getoond worden. Zowel Beslist.nl als Kieskeurig.nl trekken maandelijks iets meer dan 2 miljoen unieke bezoekers.Kieskeurig.nl claimt dat de helft van de Nederlands wel eens gebruik maakt van de prijsvergelijker.
De site is niet bang dat klanten nu gaan overstappen naar Beslist.nl, integendeel. Het is de bedoeling dat klanten, door te klikken op een beoordeling, juist naar de site gelokt worden. Ook Beslist.nl is niet bang bezoekers te verliezen; de site denkt dat klanten juist blij zijn met de extra informatie.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: